Livsstilsanalys - conzoom®

Sociodemografi, köpkraft och attityder

Marknadsinformation i Sverige AB samarbetar med Geomatic a/s gällande analys av större kundregister i conzoom®. Systemet hjälper dig att hitta nya kunder utifrån sociodemografiska data, köpkraft, beteenden och attityder.

När vi har utfört en livsstilsanalys av dina befintliga kunder kan du själv välja specifika livsstilsgrupper i vårt urvalsverktyg Personkontakt.se och köpa adresser till privatpersoner.

Tio grupper är definierade vilka innehåller så homogena delar av den svenska befolkningen som möjligt. Dessa grupper ska också skilja sig så mycket som möjligt från varandra. Till varje grupp, till exempel ”Villaägare med marginal”, finns ett antal typer såsom ”Aktiva barnfamiljer” eller ”Köpstarka seniorer”.

conzoom® bygger på en mängd olika informationsdatabaser, bland andra hela Orvesto Konsumentdatabas, SCB-statistik, folkbokföringsregistret samt fastighets- och fordonsinformation.

Nedan kan du läsa i korthet om grupperna A-J och om de typer som ingår i respektive grupp (A1-J4). Kontakta gärna oss för mer utförlig beskrivning av respektive grupp samt hjälp av målgruppsurval inför din DM-eller TM-kampanj.

Beskrivning av grupper och typer A-J

A: Villaägare med marginal består till största delen av familjer med eller utan barn. De bor framförallt i närheten av Sveriges större städer i olika typer av villor. Åldersprofilen på gruppen är bred och består främst av medelålders par, barnfamiljer och pensionärer. Gemensamt för alla är att de äger sitt eget boende, ofta i områden som är populära och relativt dyra.

A1: Första parkett utgörs främst av familjer, både med och utan barn, samt av par i medelåldern. Många av de vuxna har vidareutbildat sig på universitet och högskola först, för att därefter skaffa familj och arbeten med god inkomst. Detta är en av anledningarna till att flertalet har en angenäm tillvaro.

A2: Aktiva barnfamiljer utgörs primärt av vuxna i åldrarna 35 till 50 år, där större delen av hushållen har barn i varierande åldrar. Precis som i typen Första parkett har man här råd till aktiviteter och nöjen när räkningarna är betalda. Den största skillnaden är det större antalet barn som finns i typen Aktiva barnfamiljer. En del har valt att läsa en eftergymnasial utbildning medan andra läst yrkesinriktad eller teoretisk gymnasieutbildning. Dock är inkomsten för flertalet högre än riksgenomsnittet. Man äger sitt boende och kan lita på en hög, månatlig inkomst. Den typiska familjen äger sin villa som är byggd på 70- eller 80-talet och vi finner dem ofta i direkt närhet till Sveriges större städer.

A3: Köpstarka seniorer utgörs i första hand av lite äldre par utan hemmaboende barn. Åldersmässigt sett är de vanligtvis relativt nyblivna pensionärer. Att man har det gott ställt och pengar över till konsumtion kan delvis förklaras av att man äger sitt eget boende. Ofta har man en hög kapitalvinst kopplad till bostaden och eventuell pension som utbetalas är högre än riksgenomsnittet. Vissa är även yrkesverksamma och har därmed fortfarande en månadslön. Köpstarka seniorer finner vi i större delen av Sverige, vanligen i närheten av små och medelstora städer. Ofta bor de i villor byggda på 50- 70- eller 80-talet.

A4: Trygghet i hemmet består primärt av familjer både med och utan barn. De vuxna är ofta i åldrarna 35-60 år. Eventuella hemmaboende barn är vanligen lite äldre, ofta över 15 år. Jämfört med de övriga typerna i gruppen Villaägare med marginal är det fler i typen Trygghet i hemmet som fått sin utbildning på yrkesgymnasium. Ofta bor man i eller i närheten av Sveriges små och medelstora städer.

B: Villaliv är en bred och varierad grupp sett till både ålder och ort. Här finns familjer både med och utan barn. Gemensamt för dem alla är att de äger sitt boende, typiskt sett en villa placerad i eller i direkt närhet av Sveriges lite mindre orter och samhällen. Inkomstmässigt ligger grupp B Villaliv nära grupp A Villaägare med marginal. Inkomstnivåerna når dock inte lika högt, utan ligger ofta på riksgenomsnittet. Många i gruppen är yrkesverksamma och yrkesgymnasium är den form av utbildning som är överrepresenterad.

B1: Yrkesstolthet består primärt av vuxna i åldrarna 40 till 60 år, med utflugna barn eller äldre barn som fortfarande bor hemma. Karaktäristiskt för gruppen är att man ofta bor i äldre hus runt om i Sverige, ofta i direkt närhet av lite mindre städer och samhällen. De flesta har inte tagit högre examen än grundskola, men många har dock gått på olika typer av yrkesgymnasium och på så vis lärt sig sitt yrke. En del har även en examen på eftergymnasial nivå.

B2: I typen Fredagsmysarna är barnfamiljer överrepresenterade. Ofta är man bosatt i Sveriges lite mindre städer och samhällen eller i direkt närhet av dessa. Vanligen äger man sitt eget boende. Många vuxna i denna typ har gått på olika sorters yrkesgymnasium och har en inkomst som vanligen ligger på riksgenomsnittet.

B3: Allsång och tradition utgörs primärt av äldre medelålders par, samt de som gott och väl trätt in i pensionsåldern. Främst är det par som inte har några egna barn eller de vars barn har flyttat hemifrån. Man har helt enkelt bra med plats hemma i villan.

C: Livet på landet utgörs av glesbygdsbefolkning i alla åldrar med familjer både med och utan barn. Familjer med hemmaboende barn har framförallt barn i tidiga tonåren och antalet barnfamiljer med familjemedlemmar som är under 8 år gamla ligger kring riksgenomsnittet. En stor andel av gruppen utgörs av pigga pensionärer som ofta lever i parförhållanden.

C1: Gårdar och gods utgörs primärt av äldre par utan hemmaboende barn, men det finns även en hel del barnfamiljer. Gemensamt för typen är kärleken till livet på landet och de höga inkomsterna. Generellt sett ligger inkomsten över genomsnittet i landet och man har gott om pengar att röra sig med. Gårdar och gods finner man spridda över större delen av Sveriges landsbygd, vanligen i närheten av kusten eller Sveriges större städer. De flesta människor i Gårdar och gods har en yrkesinriktad gymnasieutbildning. Man har kanske läst en gymnasieinriktning för att kunna sköta om sin skog, mark eller gård och sedan samlat på sig en del praktiska kunskaper.

C2: I typen Lantbruk och landskap finner vi främst människor över 40 år där många redan uppnått pensionsålder. De lever i äktenskap, men det finns även en del ensamstående. Om barn finns i huset är de ofta lite äldre men i de flesta fall är barnen redan utflugna. Inom typen Lantbruk och landskap arbetar man inom lantbruk och driver ett aktivt sådant med en genomsnittlig inkomst eller i vissa fall lite högre jämfört med resten av Sveriges befolkning. Många människor från denna typ bor i gårdar eller villor från 30- och 50-talen.

C3: Gröna fingrar består framförallt av äldre par som lever ensamma eller i äktenskap på landsbygden. Barnen har för länge sedan flugit ut ur boet eller så har man inga egna barn. Flertalet är pensionärer vars huvudinkomst är den statliga pensionen och inkomstnivån ligger på rikssnittet. Jämfört med de andra i gruppen Livet på landet är man den äldsta typen.

C4: Par i hjärter består av människor i alla åldrar, där flertalet lever i par. På många sätt är man en typisk invånare på Sveriges landsbygd. Många av dem har gått på yrkesgymnasium medan nästan en tredjedel har skaffat sig en eftergymnasial utbildning, arbetar och har en medelinkomst jämfört med resten av Sverige. Man har heller inte så många småbarn. Eventuella hemmaboende barn befinner sig lite högre upp i åldrarna.

D: Guldkant i tillvaron består till viss del av barnfamiljer men i många fall har barnen redan flugit ut. Det som knyter dem samman är den mycket goda ekonomin. Inkomsterna i gruppen tillhör de absolut högsta i Sverige. En stor del av de vuxna familjemedlem-marna befinner sig i åldrarna 35-50 år och njuter av tillvaron i sina större hus i attraktiva områden. Med år av utbildning bakom sig har man nu en ny typ av vardag, med ett arbete som ger god inkomst och ett familjeliv där yngsta barnet ofta är under 8 år gammalt. Utbildningsnivån hör till den högsta i landet och ofta finner vi dem bosatta på Sveriges mest populära villaadresser i direkt närhet till landets största städer.

D1: Solsidan är i första hand en välmående ort utanför Stockholm. Solsidan består framförallt av familjer med eller utan barn i medelåldern. De familjer som har barn har betydligt oftare tre barn eller fler jämfört med resten av Sverige. Ett stort ekonomiskt överskott är det som framförallt kännetecknar dem och inkomsterna hör till landets allra högsta. Det är en högutbildad typ av människor. En betydande del bor i större nybyggda villor i direkt närhet till Sveriges största städer. Villorna kan även vara byggda under 30- och 50-talen.

D2: Väletablerade Livsnjutare består av människor med högre inkomst än genomsnittet i Sverige. Typen består främst av medelålders par och där vissa rentav trätt in i pensionsåldern. En del har hemmaboende barn medan de flesta inte har det. De väletablerade livsnjutarna har i likhet med Solsidan ett ekonomiskt överskott. Även om man inte riktigt når upp till Solsidans inkomstnivåer så har man mycket pengar över för att njuta av det goda livet. De flesta bor i villor från 50- och 70-talen medan en del bor i lägenhet i direkt närhet till Sveriges största städer. De allra flesta äger sin bostad.

D3: Som namnet antyder består Välbeställda barnfamiljer till största delen av just barnfamiljer som har det riktigt gott ställt. Många av familjerna har i en större omfattning än riket tre eller fler barn. Man finner dem ofta i direkt närhet av Sveriges allra största städer. Precis som typen Solsidan är man högutbildad och bor vanligen i nybyggda hus, även om inkomstnivåerna inte riktigt når upp till samma standard.

D4: Typen Gyllene hem består framförallt av lite äldre par. Vissa av dem har redan trätt in i pensionsåldern medan andra är på väg dit. Gemensamt för dem är att barnen ofta är utflugna sedan länge och att ekonomin fortfarande är väldigt god, trots att den huvudsakliga inkomsten i många fall har ändrats från månadslön till pension. Till skillnad från de övriga i gruppen Guldkant i tillvaron bor man ofta i lite äldre hus, byggda senast på 70-talet. Till skillnad från de övriga i denna grupp så har fler människor en gymnasieutbildning även fast det fortfarande är fler än genomsnittet som har en eftergymnasial utbildning.

E: Allmännyttan  utgörs främst av människor i åldrarna 20-40 år som är bosatta i Sveriges medelstora städer och i förorter till de större städerna. Dessa områden är ofta multikulturella och har en betydligt högre andel som identifierar sig som invandrare än andra grupper. Områdena har ofta mycket hög befolkningstäthet och de flesta bor i hyresrätter i flerbostadshus. Byggstarten på lägenheterna skedde oftast någon gång under 50-70-talet, och en stor andel av lägenheterna som byggdes inom ramen för det så kallade miljonprogrammet finns i dessa områden.

E1: Typen Grannsämja består framförallt av singelhushåll. Till stor del är det unga människor i åldrarna 20 till 35 år som bor trångt och nära varandra i hyresrätter. De flesta bor i förorter i direkt närhet till Sveriges allra största städer. De flesta har gått ut grundskolan eller yrkesinriktad gymnasieutbildning, och här finns både arbetstagare och ett stort antal arbetssökande. Generellt är man låginkomsttagare och har en inkomst som ligger under riksgenomsnittet. Grannsämja är en av typerna där man finner flest första och andra generationens invandrare.

E2: Typen Familjeband utgörs framförallt av blandade familjer i alla åldrar. Till största delen består den av unga föräldrar med små barn där tre barn eller fler är överrepresenterat inom typen. Många i typen Familjeband har sitt ursprung i andra kulturer än den svenska då tre fjärdedelar identifierar sig som första eller andra generationens invandrare. Här finns också många ensamstående föräldrar. Gemensamt för typen är att man bor trångt och nära varandra i hyresrätt, ofta i förorter till Sveriges största städer. Flertalet har gått ut grundskolan och inkomsten ligger lite under genomsnittet.

F: Välbeställd i våning. Som namnet antyder är det här en grupp människor med mycket god ekonomi. Flertalet bor i större bostadsrätter, framförallt i Stockholm med omnejd. Alla åldrar finns representerade, en stor del är mellan 25-40 år och bor i ensamhushåll. Vi kan även se att det finnas en större del pensionärer med utflugna barn som nu vill nyttja vad staden har att erbjuda.

F1: Flärd och karriär kännetecknas av personer med mycket pengar och hög inkomst som verkligen satsar på sin karriär. Gemensamt för dem alla är att de tillhör en av de högsta inkomstgrupperna i Sverige. I denna typ bor merparten av människorna i lägenhet och då oftast bostadsrätt. Bostadshuset är vanligen nybyggt eller byggt före 1930-talet. Flertalet är välutbildade och de flesta har en magister- eller masterexamen från universitet eller högskola. Merparten av människorna lever i äktenskap utan hemmaboende barn. Många är i medelåldern eller äldre och skördar nu frukten av en bra karriär, ett välbetalt jobb och njuter av det goda livet.

F2: På rätt adress består primärt av människor mellan 30 och 65 år. Här finns människor som har familj och barn, men många lever även som singlar. Flertalet bor i bostadsrätt i stadskärnan i någon av Sveriges största städer – ofta i områden som fått en högre status de senaste åren, eller i områden med nybyggda hus. Som namnet på typen skvallrar om är det av stor vikt att bo på ”rätt adress”.

F3: Mingel med stil har mycket gemensamt med Flärd och karriär. Dock lever fler som singlar i denna typ och något fler bor i hyresrätt. De flesta arbetar mycket men inkomstnivåerna ligger under Flärd och karriärs nivå. Fortfarande är det koncentrerat kring Sveriges allra största städer och man bor gärna centralt och njuter av vad staden har att erbjuda. Många bor i lite äldre bostadsområden med charm och karaktär. Den absoluta närheten till staden är dock något som prioriteras. Flertalet är välutbildade och lever som singel eller sambo, men utan hemmaboende barn. De allra flesta befinner sig i åldersspannet 25 till 40 år.

F4: Jämfört med de andra typerna i gruppen Välbeställd i våning består typen Kosmopolit framförallt av ensamstående och par i medelåldern som inte har några egna barn, eller där barnen hunnit flytta till eget boende. Inkomsten ligger fortfarande högre än landets genomsnitt och Kosmopoliter bor ofta i nybyggda bostadsrätter nära Sveriges största städer. Merparten av denna typ är välutbildade.

G: Seniorer  är en grupp sammansatt av många olika typer av människor. De bor i olika delar av landet, i bostadsrätter, i hyresrätter, i hus och på olika typer av vårdhem. Åsikter, bostadssituation och vart man befinner sig i livet skiljer dem åt. Det de har gemensamt är deras ålder där de flesta befinner sig i pensionsåldern och uppåt med en stor samling livserfarenheter. Deras inkomster består framförallt av pensionen, en anledning till att inkomsten ofta ligger lite under riksgenomsnittet. Konsumtionsmönstret har självklart förändrats med både tid och ålder. Det är fortfarande mat som prioriteras i konsumtionen, men inte i lika mycket stor utsträckning s om tidigare. Man är ofta beredd att leta lite längre efter det billigaste priset och utnyttjar rabatter och andra erbjudanden. Många i gruppen gillar att fixa och dona i hus och hem så som att baka någonting och man går gärna till den lokala blomsterhandlaren.

G1: Det mest utmärkande med typen Det goda livet är att den framförallt består av Sveriges seniorer, som äger sitt eget boende. Här bor man i både hus och bostadsrätter runt om i landet. Inkomsten är inte så hög, i flera fall utgörs den främst av pensionen, men man har ofta en stabil ekonomisk grundtrygghet att luta sig mot. Kapital finns vanligen säkrat i själva bostaden som alltid går att sälja om behov skulle uppstå. Här bor både par och ensamstående och gemensamt för Det goda livet är även att alla eventuella barn har flyttat från bostaden och bildat sina egna familjer.

G2: Vis veteran består framförallt av Sveriges allra äldsta invånare. Merparten av dem bor i hyresrätter runt om i landet och bor kvar i egen bostad. Tre fjärdedelar av typen består av ensamhushåll. Många av dem har tidigare i livet levt tillsammans med en partner men lever nu ensamma. Majoriteten är kvinnor och ungefär en femtedel av människorna i typen uppger att de lever som änkor eller änkemän.

H: Unga på väg är en ung och föränderlig målgrupp. Här möts unga vuxna från hela landet som studerar, arbetar och kanske bor själva för första gången. Man hittar dem framförallt i städer med välkända lärosäten som Lund, Umeå, Linköping och Uppsala, men även i Sveriges större städer som Göteborg och Malmö. Gruppen råder inte över några större personliga förmögenheter, men vad gör väl det. Ofta studerar man istället eller har nått den första milstolpen med ett meriterande arbete. De flesta har stora planer inför framtiden och en blivande karriär är något som prioriteras. När man umgås med vänner gör man det gärna på café, konserter eller på krogen. Resor görs i varierande grad i gruppen. Hos vissa finns varken tiden eller ekonomin att göra några längre resor medan andra gärna tar en weekend till någon storstad. Tåg och buss inom Sverige är däremot de vanligaste resorna man företar sig.

H1: Det hörs nästan på namnet. Typen Studentliv består till största delen av unga vuxna i åldern 20 till 30 år som bor i lägenhetsområden med många jämnåriga. Det är inte så konstigt att större studieorter är överrepresenterade när man ser efter vart någonstans i Sverige de bor. Flertalet bor i hyresrätter och många bor också ensamma. Inkomsten är för det mesta låg och består framförallt av studiemedel.

H2: Första milstolpen består primärt av unga vuxna i åldern 20 till 35 år. Många är lite äldre än gruppen Studentliv. Här finns fortfarande en hel del som fortfarande studerar men flertalet har tagit första steget vidare mot sin framtida karriär. Här bor man blandat i både bostadsrätter och hyresrätter runt om i Sverige, ofta i de större städerna. Vanligen har man skaffat sig en hög utbildning och har en inkomst som inte längre består av studiemedel. Flertalet lever som singlar och har ännu inte bildat familj. Många ser sin nuvarande position som ”en första hållplats”. Man har fått ett jobb men bor fortfarande kvar i studentområdet.

I: Storstadsliv bor i både hyresrätter och bostadsrätter. Familjesituationerna är av blandad art där barnfamiljer, par och singlar finns alla representerade. Alla bor de vanligen i Sveriges större städer, med ett invånarantal som ligger över 70 000. Till skillnad från gruppen Välbeställd i våning bor betydligt fler i gruppen Storstadsliv i hyresrätter och man bor heller inte på de allra dyraste adresserna. Inkomsten ligger vanligen på snittet jämfört med resten av Sverige eller något över. Gruppen Storstadsliv kan variera mycket i både intressen och livsstil, då åldrar och livssituationer skiljer sig åt mellan de olika typerna. Gemensamma intressen som gärna framhålls av gruppen är speglat av stadens stora utbud, där många gillar att äta ute på restauranger, umgås på barer, shoppa och träna på gym. Att bo nära stadens butiker och caféer utnyttjas gärna.

I1: Stadspuls är den yngsta typen i gruppen Storstadsliv . En majoritet är unga singlar utan barn. Många har en högskoleutbildning i ryggen men bor oftast någonstans i Sveriges stora och medelstora städer. Vi finner dem spridda över hela landet, inte sällan i någon av Sveriges studentstäder. Flertalet bor i hyresrätter, medan en del har köpt sin egen bostadsrätt.

I2: I gruppen På väg upp finner vi familjer både med och utan barn, där de vuxna ofta är i åldrarna 25 till 40 år. Här finns både par och barnfamiljer där barnen ofta är i de allra yngsta åldrarna. Man bor i både hyresrätter och bostadsrätter i olika områden i Sverige. Typen är blandad men gemensamt för dem är att de alla bor i eller i absolut närhet av Sveriges lite större städer.

I3: Kulturnaut utgörs främst av par och ogifta som är 60 år och uppåt. Det finns få hemmaboende barn och antingen har man inga egna barn eller så har de hunnit fly hemmet. Vanligen bor man i bostadsrätt i Sveriges medelstora städer men här finns också en del i hyresrätter. Typen är som sagt lite äldre där en tredjedel redan är pensionärer.

I4: Bostadskarriär består framförallt av människor i Sveriges medelstora och lite större städer vilka äger sitt eget boende. Till skillnad från gruppen F - Välbeställd i våning ligger inkomsterna i typen Bostadskarriär på en lite lägre nivå. Inkomsterna ligger dock vanligen över riksgenomsnittet. Åldersmässigt finner man här varierande åldrar där många är mellan 20 och 30 år, men här finns även människor upp mot pensionsåldern. Gemensamt för dem alla är att det inte finns så många hemmaboende barn.

I5: I likhet med människor i Bostadskarriär så har typen Vardagsliv i hyresrätt en stor spridning mellan olika åldrar. De allra flesta bor i hyresrätt i en av Sveriges större städer, även fast det går att finna en mindre skara människor som bor i bostadsrätt. Många människor har skaffat sig en högre utbildning, men har detta till trots en något lägre inkomst jämfört med riksgenomsnitt. Merparten av människorna är ogifta och har inga barn. En betydande andel människor av denna typ räknar sig till första eller andra generationens invandrare.

J: Lägenhet i mindre stad bor vanligen i de städer i Sverige som har färre än 70 000 invånare. Precis som invånare i större städer uppskattar man här att besöka restauranger, caféer och att shoppa. Dock kanske shoppingen hellre görs på ett köpcentrum än på närmaste shoppinggata. Ekonomin är ofta begränsad, vilket gör att shopping ses som ett lyxigt inslag i vardagen. Maten handlar man gärna på Netto, Willys eller andra stormarknader. Att besöka sportevenemang, se på TV eller spela TV- och dataspel är andra intressen som framhålls av gruppen. Precis som invånarna i gruppen Storstadsliv finns här alla familjekonstellationer representerade i form av singlar och familjer med eller utan barn. Oftast bor man i hyresrätter och har en inkomst som ligger något under genomsnittet i Sverige. Många av invånarna i gruppen har fått sin utbildning på yrkesgymnasium och befinner sig nu mitt i arbetslivet.

J1: I gruppen Hemkär är människor i åldrarna 20 till 30 år starkt överrepresenterade. Här finns inte så många barn och många lever som singlar. Vanligen bor man i hyreslägenheter i Sveriges lite mindre städer och samhällen. Inkomsten är ofta lite lägre än genomsnittet eller så ligger man på riksgenomsnittet. De allra flesta har tagit studenten men inte fortsatt med sin utbildning efter det. Flera har fått sin utbildning på yrkesgymnasium.

J2: Lagom är bäst består framförallt av par i alla åldrar där de flesta av de vuxna är i åldrarna 35 till 50 år. Ungefär en femtedel av dem har hemmaboende barn där många av barnen är lite äldre och befinner sig från 15 år och uppåt. De flesta i typen bor i hyresrätter. Om man jämför med typen Hemkär ligger inkomstnivåerna lite högre i typen Lagom är bäst, framförallt för att man i större utsträckning har två inkomster att röra sig med. De flesta har tagit studenten från gymnasiet, och många av dem har gått på yrkesgymnasium.

J3: I typen Kryss och pyssel är människor i åldrarna 65 år och uppåt överrepresenterade. Många är pensionärer men alla har inte hunnit dit än. De flesta lever i ensamhushåll men det finns även en del som lever i par. Gemensamt för många är att få har barn som bor hemma och att man bor i hyresrätt i Sveriges mindre städer och samhällen. Inkomsten ligger vanligen på riksgenomsnitt jämfört med resten av landet. Många har tagit examen från grundskola eller gymnasium.

J4: Blandat i bostadsrätt har framförallt två saker gemensamt. De äger sin lägenhet och de bor i Sveriges mindre städer och samhällen. Åldrarna är blandade där många är i pensionärsåldern och vissa är yngre mellan 25 och 30 år. Jämfört med de andra typerna i gruppen Lägenhet i mindre stad är deras inkomst högst. Jämfört med resten av landet hamnar dock inkomsten för Blandat i bostadsrätt ofta på rikssnittet. Det finns här inte så många hemmaboende barn och flertalet lever i ensamhushåll.

Vi hjälper dig gärna att analysera fram din bästa målgrupp