Chatta
Kontakt

Villkor vid köp av företagsinformation

Människor på gata - adresser till privatpersoner

1. Inledning

Följande Köpvillkor har upprättats av Marknadsinformation i Sverige AB med organisationsnummer 556672-0750 nedan kallad MISE. Motpart i detta avtal benämns nedan som ”Slutkund”.

Villkoren reglerar hur företagsinformation kan nyttjas och inkluderar regler kring leverans och filöverföring, åtkomst, förvaring och radering.

Villkoren gäller målgruppsurval, registervård, aviseringar, inläsning av egna register inför komplettering av företagsinformation eller såsom stoppfil i syfte att exkludera vissa företag från ett urval samt API-lösningar där integration mot slutanvändarens egna verksamhetssystem kopplas mot databas innehållande företagsinformation.

Vid frågor vilka inte behandlas i detta avtal gäller SWEDMAs allmänna leveransvillkor.

2. Leverans och filöverföringar, åtkomst, förvaring och radering

All filöverföring skall företrädesvis ske på en säker förbindelse, exempelvis SFTP eller HTTPS, där avsändande part väljer lämplig säkerhetsnivå och metod.

Åtkomst av leverans från MISE skall endast ges behörig personal internt inom den organisation leveransen är ställd till. Undantag är eventuell part vilken skall vara behjälplig vid utförandet av slutkundens kampanj såsom tryckeri inför utskick av marknadsmaterial. Informationen får icke spridas eller lämnas vidare till tredje part. Byte, vidareförsäljning eller bruk av annan part än Slutkund är alltså inte tillåtet.

Levererad information skall förvaras på ett säkert sätt med förhindrad åtkomst från obehörig intern personal eller extern tredje part.

En leverans innehållande endast företagsinformation skall raderas inom tre (3) månader från leveransdatum. En leverans innehållande namn på beslutsfattare, e-postadresser och direkttelefonnummer skall raderas inom en (1) månad från leveransdatum. I det fall kontaktinformation används trettio (30) dagar efter leverans och en eller flera av mottagarna begärt opt-out hos MISE som källa, bryter Slutkund även mot Marknadsföringslagen då marknadsföring mot dessa mottagare inte är tillåten.

Regler för radering beskriven ovan gäller inte Slutkund med löpande avtal om avisering, det vill säga regelbunden leverans av förbestämt urval, samt vid API-lösningar. I dessa fall skall levererad information raderas i samband med avtalets upphörande. Regler för radering gäller heller inte vid de fall en mottagare knyter kontakt med Slutkund, begär mer information om erbjuden produkt eller tjänst eller köper densamma.

3. Nyttjanderätt och källangivelse

Slutkund äger rätt till nyttjande av levererad företagsinformation vid ett marknadsföringstillfälle samt en repeat inom ovan nämnd tidsperiod om tre (3) månader. E-post och direkttelefonnummer kan endast nyttjas vid ett tillfälle inom en (1) månad från leveransdatum. Vid önskan om upprepade kampanjer där nämnd kontaktinformation levererats och använts krävs därmed en filuppdatering.

Ingen mottagare tillåts bearbetas mer än en gång per kvartal via e-post och direkttelefonnummer. Detta gäller Slutkund som beställer filuppdatering, har aviseringstjänster eller API-lösningar där mottagaren själv inte önskar fortsatt kontakt eller blivit kund till Slutkund (opt-in).

Källa i samband med marknadsaktiviteter skall uppges vara ”Marknadsinformation i Sverige AB”. Slutkund är skyldiga att särskilja olika källor och MISE får under inga omständigheter användas som källa för företagsinformation vilken inte levererats av MISE.

4. Marknadsföring via e-post och direkttelefonnummer

En mottagare skall ha tydlig information om avsändare och hur man gör för att inte erhålla fler erbjudanden av Slutkund, så kallad opt-out. Kommunikationen måste alltid ha ett relevant budskap för adressaten och får inte rikta sig till mottagaren personligen. Budskapen skall därmed vara företagsanpassade och inte konsumentanpassade.

Kommunikation via sms skall innehålla sedvanlig STOP funktion innehållande telefonnummer för avanmälan/opt-out.

Slutkund är i övrigt skyldig att agera i enlighet med Marknadsföringslagen och SWEDMAs etiska regler vid all marknadskommunikation.

5. Fel i leverans

Vid eventuella returer av postala utskick utgår en ersättning motsvarande dubbla inköpspriset för adressuppgifterna. Returerna, i obrutet skick med postdistributörens returstämpel, vidarebefordras till MISE i paket vars porto bekostas av MISE förutsatt att anledningen till returerna orsakats av felaktig företagsinformation levererad av MISE. Minst tjugofem (25) returer krävs för att ersättning skall utgå. Reklamation skall ske inom tre (3) månader från leveransdatum.

Vid felaktiga e-postadresser, så kallade hårda studsar, är det inräknat en felmarginal upp till sex (6) %. Detta innebär att ingen ersättning utgår vid färre hårda studsar än sex (6) % av det totala antalet levererade e-postadresser. I det fall andelen hårda studsar överskrider 6 % utgår ersättning för samtliga redovisade hårda studsar. De hårda studsarna skall radvis sammanställas i ett och samma Excel-ark. MISE kontrollerar samtliga redovisade studsar. Om det visar sig att returfilen innehåller mjuka studsar, såsom ”Out of office” eller autoreturer med information om t ex ledighet, avbryter MISE rättningsprocessen och ingen ersättning utgår för övriga faktiska hårda studsar. Funktion för att separera studsarna finns i samtliga seriöst utvecklade programvaror för e-postutskick. Efter konstaterad felaktig leverans utgår ersättning om dubbla kostnaden per unik e-postadress. Reklamation skall ske inom en (1) månad från leveransdatum.

Vid felaktigt telefonnummer utgår ersättning motsvarande den faktiska kostnaden per unikt nummer. Numren sammanställs i Excel-format med tillhörande organisationsnummer alternativt MISE-ID vilken levererades i samband med ursprunglig leverans.

Ersättning kan dock alltid begränsas till det belopp som Slutkund har erlagt för den aktuella adressleveransen.

Ingen ovan nämnd ersättning utgår till slutkund med avtal gällande aviserings-, abonnent- eller API-tjänst.

MISE ersätter inga övriga kostnader än de beskrivna ovan, varken direkta eller indirekta kostnader vilka kan ha uppkommit hos Slutkund eller hos Slutkunds samarbetspartner, distributör eller dylikt.

Vid eventuell leverans av korrupt eller oläslig fil äger MISE rätt att direkt efter påpekande överenskomma om ny tid för ny leverans utan kostnad eller ersättning för endera part.

6. Betalning

Fakturering sker via e-faktura, om inget annat överenskommits, med tjugo (20) dagars betalningstid, moms tillkommer på samtliga belopp. MISE har rätt till 8 % dröjsmålsränta vid försenad betalning samt en extra fast avgift om 50 kr per betalningspåminnelse. 

7. Avtalsbrott

Om Slutkund bryter mot dessa Köpvillkor äger MISE rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalade åtaganden.

Väsentligt brott som innebär att leverans, eller delar av leverans hamnar hos, eller nyttjas av, tredje part, eller där nyttjanderätt enligt ovan inte följs, ger MISE rätt att fakturera Slutkund motsvarande dubbla kostnaden för urvalet/tjänsten. MISE äger även rätt till ersättning för kostnader uppkomna med anledning av Slutkunds missbruk av informationen eller övriga brott mot dessa Köpvillkor.

Vid uppenbart missbruk av data levererad av MISE i syfte att kommersiellt sälja information vidare till tredje part utgår skadestånd om 500 000 SEK.

8. Tvist om tolkning

Eventuell tvist om tolkning av detta avtal skall i första hand lösas genom möte mellan parterna och i andra hand i svensk rätt förlagd i Stockholm.

 

SWEDMA:s allmänna leveransvillkor »

 

Marknadsinformation i Sverige AB

Sundbybergs torg 1 H 7 tr

172 67 Sundbyberg

08-514 905 90

info@marknadsinformation.se
LinkedIn