GDPR, lagar och policy

Lagar och regler

Marknadsinformation i Sverige AB är personuppgiftsansvarigt för de kontaktuppgifter vilka insamlas i egen regi. Utgivningstillstånd för publicering av dessa kontaktuppgifter har utfärdats av Myndigheten för press, radio och TV. Ansvarig utgivare samt Dataskyddsombud hos Marknadsinformation i Sverige AB är Niklas Linder.

personkontakt.se är en statistikdatabas vilket innebär att databasen inte innehåller några personuppgifter som är knutna till en viss person. Urval görs av målgrupper där minsta leverans är 100 poster.

företagskontakt.se innehåller företagsinformation om samtliga aktiva företag i Sverige. Urval kan göras utifrån exempelvis bransch, region och storlek. Ett urval kan kompletteras med telefonnummer och kontaktuppgifter till beslutsfattare. Kontaktuppgifter knutna till respektive företag samlas in uppdateras regelbundet genom egna telefonintervjuer.

Försäljning av adressregister sker endast till företag vilka har ett relevant ärende till rätt målgrupp.

Dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 trädde EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR), i kraft och ersatte den tidigare Personuppgiftslagen (PuL) från 1998. Dataskyddsförordningen syftar till att stärka den enskilda individens skydd av de egna personuppgifterna. Vikten av att hantera personuppgifter på ett säkert sätt, och om hur personuppgifter får användas, har inte förändrats nämnvärt i och med den nya dataskyddsförordningen. Den stora förändringen är att sanktionerna blir större vid brott mot GDPR.

Enligt Statens offentliga utredning (SoU) har Dataskyddsförordningen inte som syfte att påverka den marknadsföring som skett fram till 25 maj 2018. Företag får alltså fortsättningsvis kontakta andra företag med marknadserbjudanden, till exempel via brev eller e-postkampanjer. Företag får också kontakta konsumentmarknaden via brev eller telefon, utan individens godkännande, dock ej via e-post.

Utdrag ur register

Enligt GDPR ska personuppgiftsansvarig, det vill säga den part som hanterar personuppgifter, vara tydlig med hur en individ kan ändra, radera eller få utdrag av vilka egna uppgifter som hanteras.  Marknadsinformation i Sverige AB är inte personuppgiftsansvarig då urvalssystemet Personkontakt.se endast innehåller urvalskriterier i en statistikdatabas, och därmed inte uppgifter om enskilda individer. Skatteverkets folkbokföringsregister (SPAR) är den källa man vanligast vänder sig till för till exempel utdrag ur register.

Källangivelse

I samtliga leveransfiler från Marknadsinformation i Sverige AB finns information om den källa som ska anges vid exempelvis postala utskick.

Slutkund är skyldig att särskilja olika källor. Marknadsinformation får under inga omständigheter anges som källa för exempelvis egna eller andra leverantörers register.

Marknadsföringslagen

Marknadsföringslagen består av riktlinjer för hur bearbetning av målgrupper får göras samt vad som inte får göras. Till exempel beskriver lagen att det inte är tillåtet att kontakta ett företag som har avsagt sig reklam från en viss avsändare. Läs mer om lagen här.

Branschorganisationen SWEDMA

Marknadsinformation i Sverige AB är medlem i branschorganisationen SWEDMA, och har varit med i den grupp som formulerat SWEDMA:s riktlinjer för användande av e-postregister vid marknadsföring mot företag. Läs mer om Swedmas allmänna regler och riktlinjer här.


Medlem i Swedma

Kontakta oss gärna om du har frågor om lagar och regler